Aanvullende garantievoorwaarden
DRACO Wegtransportmiddelen B.V.

 

 • DRACO Wegtransportmiddelen B.V. werkt en levert onder de Algemene voorwaarden van de Metaalunie. Klik HIER om deze in te zien.
 • DRACO verstrekt garantie gedurende een periode van 12 maanden op originele onderdelen, vervangingsdelen en arbeid waarbij geen beperking is gesteld aan het aantal gereden kilometers van het voertuig.
 • De garantie gaat in vanaf het moment van gereed melding en/of tenaamstelling.
 • De garantie geldt onder de voorwaarden dat regulier en aantoonbaar onderhoud wordt gepleegd en dat het voertuig voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor deze is geconstrueerd.
 • Indien er zonder toestemming van DRACO wijzigingen worden aangebracht of andere onderdelen worden gebruikt, vervalt de garantie.
 • Schades die voortvloeien uit bedieningsfouten zijn uitgesloten van garantie evenals normale slijtage van onderdelen.
 • Gevolgschade waardoor kosten van stilstand, huur en/of schade aan lading ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.
 • Vervangen onderdelen worden eigendom van DRACO.
 • DRACO heeft het recht om een schadeaanvraag niet in behandeling te nemen indien er niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.
 • Gebreken dienen binnen 48 uur na constatering worden gemeld via mail: info@draco.nl
 • Binnen 48 uur na melding wordt er contact met u opgenomen en binnen 5 werkdagen beoordeeld DRACO of het gebrek wel of niet onder garantie valt.
 • Na beoordeling wordt er een terugkoppeling gedaan over de vervolgstappen.
 • Mocht een gebrek onder garantie vallen dan dient u het voertuig bij DRACO in Sneek aan te bieden waar de reparatie zal plaatsvinden. Mocht dit door het gebrek niet mogelijk zijn dan wordt in overleg bekeken wat de mogelijkheden zijn.
 • Wordt er door DRACO besloten dat de garantieclaim door derden mag worden uitgevoerd dan wijst DRACO een partij aan en zal deze een kostenraming en een DRACO inkoopnummer ontvangen. Zonder ons inkoopnummer wordt geen garantie vergoed.
 • Zonder vooraf overleg wordt de garantieclaim niet in behandeling genomen en vervalt het recht op een eventuele claim.
 • Voor aflevering van het voertuig wordt het voertuig gecontroleerd op onjuistheden. Mocht er vanuit de klant een onjuistheid worden geconstateerd dan moet dit binnen 14 dagen na aflevering worden gemeld. Anders vervalt het recht op verhalen van eventuele herstelkosten.
 • Elk afgeleverd voertuig dient na 1.000 km bij DRACO te worden aangeboden voor een nul-beurt. Hierbij wordt het voertuig nagekeken en bouten worden nagetrokken. In overleg kan dit bij derden plaatsvinden. De garantie vervalt bij het niet tijdig aanbieden van het voertuig voor de nul-beurt.